Chránená dielňa

V našom salóne máte možnosť využiť náhradné plnenie vyplývajúce zo štatútu chránenej dielne. Pokiaľ Vaša spoločnosť zamestnáva viac ako 20 zamestnancov a nezamestnáva telesne a zdravotne postihnutých občanov (zákon o službách zamestnanosti ) musíte odviesť povinný odvod za to, že nezamestnávate takýchto občanov alebo využijete tkzv. náhradné plnenia a vo výške povinného odvodu si objednáte služby chránenej dielne. To pre Vašu spoločnosť znamená, že v takomto prípade náhradného plnenia nemusí odviesť povinný odvod.

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona, môže využitím § 64 zákona zadať objednávku na účely povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, u zamestnávateľa ktorý má podľa § 55 zákona o službách zamestnanosti zriadenú chránenú dielňu, teda zamestnáva viac ako 50 % takýchto občanov.

Zákazku je potrebné zadať za každého zamestnanca, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d), v opačnom prípade je povinný, k tomuto termínu odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), odvod vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu odvádza.

Zamestnávateľ je povinný príslušnému úradu práce do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka preukázať sa podpísanou dohodou medzi zamestnávateľom a prijímateľom zákazky, že k takémuto zamestnávaniu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 a) zákona došlo formou zadania zákazky.

Prijímateľ zákazky vydá potvrdenie zadávateľovi zákazky.